Trong quá trình học hỏi và làm việc, mình nhận ra các bạn cộng tác